Skip to main content

TIETOSUOJASELOSTE (EU/ETA)

El Nam Oy:n alainen liiketoimintapaikka H Burger Lab (jäljempänä ”H Burger Lab” tai ”me”) on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Kerromme tässä tietosuojailmoituksessa, kuinka käsittelemme asiakkaidemme (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja EU/ETA-alueella. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero, tai käyttäjän IP-osoite.

 1. Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu esimerkiksi silloin kun Asiakas tekee pöytävarauksen, vastaanotamme sähköpostitse Asiakkaan asiakaspalautteen tai Asiakas ostaa ravintolastamme toiselle henkilölle osoitetun lahjakortin. Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu rajoitetusti myös asiakkaan vieraillessa verkkosivustollamme.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Asiakkaan antama suostumus, lakisääteinen velvoitteemme tai toimintaamme liittyvä erityinen oikeutettu etu. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelun tarjoaminen
  • Pöytävarausten yhteydessä annettujen tietojen käsittely (käsittelyperuste: suostumus)
 • Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
  • Asiakaspalautteiden käsittely ja niihin vastaaminen (käsittelyperuste: oikeutettu etu)
  • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely ja niihin vastaaminen (käsittelyperuste: lakisääteinen velvoite)
 • Verkkosivujen kehittäminen, käytön analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen (käsittelyperuste: suostumus). Tarkempia tietoja käyttämistämme evästeistä saat evästeasetuksista.

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan antamien henkilötietojen perusteella Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti.

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

Tietoja kerätään suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä meihin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä lahjakorttitilauksissa lisäksi mahdollisesti lahjakortin vastaanottajan yhteystiedot.

Tietoja kerätään myös sivuston käyttämisen yhteydessä. H Burger Labin verkkosivujen käytöstä kerätään käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta.

 1. Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi. Hyvitys- tai korvauspyyntöjen käsittelemiseksi tietoja saatetaan luovuttaa Hesburger-yritysryhmän sisällä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä myös kolmansien osapuolien palveluita. Edellytämme, että tietoja käytetään vain edellä kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

Tietoja käsittelee tai niitä voidaan luovuttaa seuraaville H Burger Labin ulkopuolisille tahoille:

 • Tietoja pöytävaraukseen liittyen käsittelee ulkopuolinen palveluntarjoaja Table Online
 • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat IT-palvelujemme ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Tietoja voidaan joutua luovuttamaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta, rikoksen selvittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai sen esittämiseksi.
 • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.
 • Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle.
 1. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Mikäli henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

 1. Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

 • Asiakaspalautteet ja hyvityspyynnöt: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautteen perusteella maksettu asiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy.
 • Verkkosivujen tiedot: Eritellyt tiedot evästeiden säilytysajoista voi löytää Evästeasetuksistamme.
 • Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.
 1. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Kun H Burger Lab ylläpitää yhteisösivuja Facebookissa, H Burger Lab ja Facebook Ireland Limited ovat yhteisrekisterinpitäjiä sivujen kävijätietojen osalta. Facebook käsittelee käyttäjiensä henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan että rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta palveluissaan. H Burger Lab käsittelee tietoja oikeutetun edun perusteella.

H Burger Lab saa Facebookilta tietoonsa yksittäisen rekisteröidyn Facebookissa julkiseksi määritetyt tiedot kuten tiedot käyttäjänimestä ja profiilikuvasta. Käsittelemme tietoja ainoastaan omiin tarkoituksiimme, kuten kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista, markkinointiin, asiakaspalautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta sekä mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen.

 1. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (profilointi)

H Burger Lab ei tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia asiakasrekisterin perusteella.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista 

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Asiakasrekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä H Burger Lab pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, H Burger Lab ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus tehdä valitus 

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisteriä koskevat yhteydenotot voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

Burger-In Oy
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi
privacy@hesburger.fi

PÄIVITYSVERSIO 20.04.2022